Telefon: 24 2351348

DLA UCZNIÓW

 • ZASADY UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

  1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
  2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
  3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych.
  4. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Uczniowie mają obowiązek wyłączyć je przed lekcją.
  5. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu komórkowego.
  6. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły.
  7. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcję.
  8. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalne.

 • REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ NA KORYTARZU SZKOLNYM

  1. Opiekę nad uczniami sprawuje dyżurujący nauczyciel.
  2. Uczniowie przebywają na tym korytarzu, na którym odbywać się będzie kolejna lekcja.
  3. Podczas przerw spędzanych na korytarzu, uczniowie zachowują się według norm powszechnie obowiązujących, stosują się do poleceń nauczycieli dyżurujących.
  4. Zabronione jest bieganie po korytarzach i schodach, siadanie na parapetach, wychylanie się przez okna, przebywanie grupowo w toaletach, a także podstawianie nóg, prowokowanie bójek, przepychanie się oraz organizowanie niebezpiecznych zabaw.
  5. Podczas wchodzenia i schodzenia po schodach, uczniowie poruszają się prawą stroną schodów.
  6. Po dzwonku zapowiadającym lekcjęuczniowie ustawiają się w pary i czekają na nauczyciela przed klas\ą.
  7. Na korytarzu należy zachować czystość.

 • UWAGA FLUORYZACJA

  Pielęgniarka szkolna przypomina o comiesięcznej fluoryzacji! Pamiętajcie, że zdrowe zęby są podstawą zdrowia całego organizmu!

Nauka

E - podręczniki

E-podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne, pozwalające odbiorcom w aktywny sposób przyswajać wiedzę. E-podręczniki zawierają elementy ćwiczeniowe i powtórzeniowe, dzięki czemu efekty nauki są znacznie lepsze.

Pazyl.pl

Jeśli lubisz wyzwania, chcesz sprawdzić swoją inteligencję, pogłębić wiedzę, poznać, a nawet przekroczyć granice swoich dotychczasowych możliwości – zapraszamy do zabawy.

Dyktanda.net

Strona zawiera dyktanda i zasady pisowni.

Planeta energii

Jest to serwis poświęcony zagadnieniom związanym z prądem, bezpiecznym obchodzeniem się z nim oraz ekologią.

Ucz się informatyki

Strona poświęcona nauce kodowania. Dostępne są cztery kursy, od początkujących do zaawansowanych.