Telefon: 24 2351348

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczeń ma prawo do:

1/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę przed uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznych i poszanowania jego godności,
3/ korzystania z pomocy materialnej, o przyznaniu takiej pomocy decyduje komisja powołana przez radę pedagogiczną na wniosek dyrektora szkoły,
4/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
5/ swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, informacji o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania,
8/ pomocy w przypadkach trudności w nauce,
9/korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej przez szkołę,
10/ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
11/ wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
12/ zastrzeżenia od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania, składania egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego,
13/ uzyskania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień ze strony nauczyciela, wychowawcy i dyrektora szkoły,
14/ dodatkowej nieodpłatnej pomocy ze strony nauczyciela i kolegów jeżeli nie może radzić sobie z opanowaniem materiału programowego,
15/ wolnych od prac domowych ferii i przerw świątecznych,
16/ pisania 3 prac sprawdzających w tygodniu zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem (w ciągu dnia może być tylko jedna praca klasowa). Za pracę klasową uważa się pracę obejmującą materiał z więcej niż 3 jednostek lekcyjnych,
17/ równomiernego zadawania prac domowych, umożliwiających właściwy wypoczynek,
18/ reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
19/ do otrzymywania poprawionej pracy klasowej w ciągu 7 dni,
20/ uczestniczenia za pośrednictwem swoich przedstawicieli w określaniu kar i nagród dla swoich kolegów,
21/ przebywania w szkole przed i po zajęciach lekcyjnych i korzystania ze sprzętu i środków dydaktycznych za zgodą dyrektora - jeżeli służy to pracy organizacji szkolnych i samorządu,
22/ zgłaszania do dyrektora szkoły uwag w sprawach szczególnie drażliwych za pośrednictwem klasowych rad rodziców,
23/ organizowania imprez rozrywkowych na terenie szkoły pod opieką rodziców i nauczycieli.

2.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

1/ troszczyć się o honor szkoły i dobre jej imię,
2/ szanować symbole narodowe, religijne i szkolne, w każdej sytuacji zachować się w sposób godny młodego Polaka,
3/ systematycznie uczyć się korzystając ze wskazówek nauczycieli i wychowawcy, regularnie przygotowywać się do zajęć szkolnych,
4/ punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia, nieobecność na zajęciach powinna być niezwłocznie usprawiedliwiona;
5/ rzetelnie wypełniać polecenia pracowników szkoły, okazywać należyty szacunek nauczycielom, innych pracownikom szkoły, osobom starszym, koleżankom i kolegom,
6/ utrzymywać w należytym porządku swoje książki, zeszyty i przybory szkolne,
7/ podczas lekcji i innych zajęć szkolnych nie przeszkadzać w utrzymywaniu atmosfery solidnej pracy, dotyczy to również bezwzględnego zakazu korzystania z telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innych urządzeń, które powinny być wyłączone,
8/ dbać o czystość języka, unikać wulgarności,
9/ nie krzywdzić słabszych i młodszych, chronić własne zdrowie, nie palić tytoniu, nie ulegać innym nałogom.
10/ szanować mienie szkolne, pracę własną i innych, bezmyślnie nie niszczyć wykonanych dekoracji,
11/ nosić na terenie szkoły, w czasie zajęć lekcyjnych (z wyjątkiem zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym), jednolity strój szkolny zatwierdzony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców a w dniach uroczystości szkolnych strój odświętny (za strój odświętny uważa się białą bluzkę lub koszulę, granatową spódnicę lub spodnie i marynarkę).
12/ zmieniać obuwie (obowiązuje lekkie obuwie sportowe na jasnej podeszwie (typu adidasy, trampki, tenisówki) lub sandały na jasnej podeszwie) i nie przebywać w pomieszczeniach w okryciu zewnętrznym,
13/ brać udział w organizowanych przez szkołę imprezach i uroczystościach, przyczyniać się do pomyślnego ich przebiegu,
14/uczestniczyć w pracach społecznych podejmowanych przez klasę, organizacje uczniowskie, szkołę,
15/ przestrzegać regulaminów i zarządzeń.

3.Nagrody i kary

1/ rodzaje nagród:
a) pochwała wobec klasy przez nauczyciela, wychowawcę,
b) pochwała przez dyrektora szkoły wobec uczniów klasy,
c) wyróżnienie przez dyrektora szkoły wobec całej szkoły,
d) nagrody w formie książek, dyplomu, upominku od rady pedagogicznej,
e) wpisanie nazwiska do kroniki szkoły,
2/ nagrody przyznaje się za:
a) wyniki w nauce i zachowaniu,
b) wyróżniającą pracę na rzecz szkoły i środowiska,
c) za reprezentowanie szkoły w zawodach i konkursach,
d) za inne osiągnięcia ucznia na wniosek organów szkoły.
3/ Nagroda za wyniki w nauce przyznawana jest w formie rzeczowej ( książki lub upominku) jeżeli uczeń spełnia następujące warunki:
- w klasach IV – V ze wszystkich zajęć edukacyjnych nie ustalono mu oceny niższej niż dobry i uzyskał średnią ocen co najmniej 4, 5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania”,
- w klasie VI z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie ustalono mu oceny niższej niż dobry i uzyskał średnią ocen co najmniej 4, 25 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania”,
- W klasach I – III uczniowie maja prawo do nagrody rzeczowej za szczególnie wyróżniające osiągnięcia edukacyjne i zachowanie przyznawanej na wniosek wychowawcy klasy. 4/ rodzaje kar:
a) upomnienie w indywidualnej rozmowie przez nauczyciela przy wychowawcy klasy,
b) upomnienie przez wychowawcę wobec klasy,
c) nagana wobec klasy z ostrzeżeniem przedstawienia dyrektorowi szkoły wniosku o ukaranie,
d) nagana udzielona przez dyrektora szkoły wobec uczniów na apelu szkolnym,
e) zawieszenie prawa do udziału w imprezach pozalekcyjnych,
f) przeniesienie ucznia do innego oddziału tej samej szkoły na wniosek rady pedagogicznej,
g) za świadome niszczenie mienia szkolnego przez ucznia pociągnięci są do odpowiedzialności finansowej rodzice.
5/ Uczeń (jego rodzice – opiekunowie) ma prawo do odwołania się od wymierzonej kary do nakładającego karę, a w szczególnych przypadkach do dyrektora. Odwołanie skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy, a zwłaszcza uwzględnieniem nowych okoliczności nieznanych wcześniej.
4. 1/ W stosunku do ucznia, który rażąco narusza postanowienia statutu, a w szczególności w zakresie obowiązków ucznia oraz wywiera bardzo szkodliwy wpływ na kolegów rada pedagogiczna podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do wystąpienia z wnioskiem do Kuratora Oświaty w Warszawie o przeniesienie ucznia do innej szkoły w celu spełniania przez niego obowiązku szkolnego.
2/ W przypadku uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły - rażąco naruszających normy o których mowa w podpunkcie 1 - rada pedagogiczna podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do przekazania ucznia szkole, w obwodzie której zamieszkuje.