Telefon: 24 2351348

ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA I ZWALNIANIA

A. Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności jest przekazanie wychowawcy odpowiednich dokumentów przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) pozwalających na usprawiedliwienie przyczyny nieobecności.

B. Nie stosuje się usprawiedliwień nieobecności przypadających w różnych dniach miesiąca pojedynczych godzin, tzw. „usprawiedliwianie wszystkich dotychczasowych nieobecności”.

C. Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwiania nieobecności:
a) zaświadczenie wystawione przez służby medyczne o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach;
b) pisemną prośbę rodzica o usprawiedliwienie i zawierającą uzasadnienie nieobecności opatrzona datą i własnoręcznym podpisem;
c) prośbę rodzica o usprawiedliwienie nieobecności ucznia przekazaną w formie przekazu elektronicznego, z tym, że osoba usprawiedliwiająca może po powzięciu podejrzenia o nieprawdziwości przekazu odmówić usprawiedliwienia nieobecności w tej formie;
d) zaświadczenie urzędowe wystawione przez organ sądowniczy, instytucję publiczną, itp. stwierdzające, że nieobecność ucznia wynikała z istotnych społecznie przyczyn lub nieprzewidywalnych zdarzeń;
e) ustną lub pisemną prośbę pracownika szkoły zawierającą uzasadnienie nieobecności ucznia spowodowane przyczynami wynikającymi z prowadzonych zajęć dydaktycznych lub wychowawczych organizowanych w ramach statutowych zadań szkoły.
f) osobistej rozmowy rodziców (prawnych opiekunów) z wychowawcą, podczas której zostaną przedstawione przyczyny nieobecności.

D. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia są zobowiązani do usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 7 dni od stawienia się dziecka do szkoły.

E. Wszystkie dokumenty usprawiedliwiające nieobecność ucznia są przechowywane przez wychowawcę. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności, jeżeli poweźmie wiedzę o innej niż podana w usprawiedliwieniu przyczynie nieobecności – np. stwierdzone wagary.

F. Jeżeli nieobecność ucznia trwa w sposób ciągły dłużej niż tydzień, jego rodzice mają obowiązek poinformowania wychowawcy klasy o przyczynach powstania tej nieobecności. O przewidywanej nieobecności spowodowanej np. wizytą lekarską, ważną uroczystością rodzinną uczeń powinien poinformować wychowawcę przynajmniej jeden dzień wcześniej przynosząc usprawiedliwienie.

G. Rodzic /prawny opiekun/ może zwolnić dziecko z części zajęć edukacyjnych w danym dniu osobiście u wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.